Loader Gif

Lockie ferguson vs sarfaraz khan

Sarfaraz Khan has never faced Lockie Ferguson in IPL.